רחובות גבריאלוב 31-33

                                      TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian […]

אדריכל: מוססקו אדריכלים
בשלב בקשה להיתר
רחובות גבריאלוב 31-33
פינוי בינוי